• Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων (απορριμματοφόρων, οχημάτων ανακύκλωσης, ανοιχτών φορτηγών, βυτιοφόρων, επιβατηγών και μηχανημάτων έργου κλπ.) με το κατάλληλο προσωπικό (Οδηγοί – Χειριστές Μ.Ε.).
  • Μεριμνά για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων και την άμεση αποστολή τους στο ανάλογο Τμήμα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού σε περίπτωση βλαβών ή συγκρούσεων και για την έγκαιρη παραλαβή τους.
  • Φροντίζει για τον καθαρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων.
  • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Μηχανολογικού, από την οποία εφοδιάζεται με τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης για τα οχήματα και συνεννοείται μαζί τους για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο., κάρτα ελέγχου καυσαερίων, κ.λπ.) και διερευνά τις συνθήκες ατυχημάτων.
  • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του.