Τμηματάρχης: Μπάδας Θωμάς
Τηλέφωνο: 210 3402525
E-mail: [email protected]

  • Επιβλέπει και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων κατασκευάζει η/και λειτουργεί ο Δήμος Αθηναίων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του και τις προδιαγραφές των μηχανημάτων.
  • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των κινητών Σ.Μ.Α., τηρώντας τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές της άδειας λειτουργίας τους , φροντίζοντας ταυτόχρονα για τις συνθήκες υγιεινής των εγκαταστάσεων.
  • Εισηγείται στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης τις προμήθειες που απαιτούνται για την λειτουργία και επισκευή όλων των Τμημάτων του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Σ.Μ.Α.
  • Διαθέτει Τεχνικό προσωπικό επίβλεψης της ομαλής λειτουργίας των Σ.Μ.Α.
  • Σε συνεργασία με τον Ε.Σ.Δ.Ν.Α. ελέγχει τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) που θα επεξεργάζονται .
  • Φροντίζει για την φύλαξη των κτιρίων και των Σ.Μ.Α. καθώς και για τη διαρρύθμιση – οργάνωση και καθαριότητα των εσωτερικών χώρων των Σ.Μ.Α. και της Διεύθυνσης.
  • Συντάσσει και παρακολουθεί το ωράριο εργασίας (βάρδιες) των φυλάκων και νυχτοφυλάκων.
  • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης.

πληροφορίες