/

Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας

Διευθυντής: Κυριακάκης Δημήτριος
Τηλέφωνα: 210 7482222-5 (Τηλεφωνικό Κέντρο), 210 7485143, 210 7485792
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Υποστήριξης
β1. Γραφείο Κίνησης
γ. Τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ. Τμήμα Πρασίνου 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας
ε. Τμήμα Πρασίνου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας
στ.Τμήμα Πρασίνου 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ. Τμήμα Αστικής Πανίδας
ζ1. Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων
η. Τμήμα Εθνικού Κήπου
η1. Γραφείο Παιδικής Βιβλιοθήκης και Βοτανικού Μουσείου

 

πληροφορίες

Π. Κανελλόπουλου 5 (πρώην Λεωφ. Κατεχάκη), 115 25 Αθήνα

210 7482222 [email protected]