/

Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμηματάρχης: Θέος Γεώργιος
Τηλέφωνα: 210 7482222-5 (εσωτ. 121)
E-mail:  [email protected]

 • Παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των εργασιών της Δ/νσης σε όλες τις χρονικές περιόδους και σε όλους τους χώρους και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης συντάσσει εκθέσεις απολογισμού.
 • Συντάσσει και υλοποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ/νσης. Συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές της εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Τηρεί απολογιστικά στοιχεία της συνολικής δραστηριότητας της Δ/νσης, τα οποία λαμβάνονται από τα υπόλοιπα Τμήματα και συντάσσει αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Συντάσσει φυτοτεχνικές μελέτες, μελέτες άρδευσης, μελέτες διαχείρισης κλπ. για υπάρχοντες ή νέους χώρους πρασίνου σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων, το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Τεχνικής Υποστήριξης και την αρμόδια Δ/νση για τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Καταγράφει και τηρεί αρχείο με όλους τους  χώρους πρασίνου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου της Δ/νσης.
 • Έχει την ευθύνη της συνεργασίας και του συντονισμού με τις άλλες Υπηρεσίες του Δήμου και με τις υπηρεσίες του Δημοσίου για τα θέματα που αφορούν το πράσινο της πόλης.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος της Δ/νσης (φυτοπροστασίας, ανθοκομίας, αρχιτεκτονικής τοπίου, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, βιοοικονομίας κλπ.)
 • Συντάσσει μελέτες προμηθειών και κάθε μορφής υπηρεσιών και προβαίνει στις διαδικασίες για την διενέργεια των διαγωνισμών από την Οικονομική Επιτροπή με την ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών. Η υλοποίηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα αρμόδια κατά περίπτωση Τμήματα της Δ/νσης.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση εκπόνησης μελετών και έργων  με την διενέργεια όλων των αναγκαίων διαγωνισμών, δια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του προϋπολογισμού όσον αφορά τη Δ/νση   και τηρεί αρχείο προμηθευτών, μελετών, υλικών και των προδιαγραφών τους. Τηρεί αρχείο και παρακολουθεί τις δημοπρατούμενες μελέτες, τις συμβάσεις και τις παραδόσεις των προμηθειών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 • Καταγράφει, τηρεί αρχείο και μηχανογραφεί σε GIS, σε συνεργασία με τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας.
 • Συντάσσει το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης.
 • Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων της Διεύθυνσης που τίθενται από το Τεχνικό και Επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Καταγράφει και τηρεί αρχείο των σημείων υδροληψίας δημοτικών ή ιδιωτικών (γεωτρήσεων, πηγών κ.λπ.) και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.λπ.
 • Τηρεί μητρώο των εργατικών ατυχημάτων και της αλληλογραφίας με την Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Συντονίζει την εκπαίδευση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Τηρεί παρουσιολόγιο και αρχείο αδειών και ρεπό των υπαλλήλων της Δ/νσης. Συντάσσει τα σχετικά παραστατικά με τα στοιχεία και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των οργανικών υπαλλήλων και των εργαζομένων αορίστου χρόνου.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

πληροφορίες