Τμηματάρχης: Αγοραστού Αικατερίνη
Τηλέφωνα: 210 7255106, 210 7215019, 210 7211178
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης του φυτικού κεφαλαίου (ανάπτυξη και συντήρηση του πρασίνου, συντήρηση των χώρων και των υποδομών, φυτοτεχνικές διαμορφώσεις κλπ.), σύμφωνα με την διαχειριστική μελέτη του χώρου.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση του υπέργειου και του υπόγειου και υπό πίεση δικτύου άρδευσης. Ειδικότερα, μεριμνά για τη διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου άρδευσης του Εθνικού Κήπου.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τη διενέργεια προμηθειών και μεριμνά για τη σύνταξη μελετών παροχής Υπηρεσιών που αφορούν στις ανάγκες του.
 • Έχει την ευθύνη επίβλεψης ανάθεσης υπηρεσιών εντός του χώρου του Εθνικού Κήπου.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων του Εθνικού Κήπου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης. Το Τμήμα μεριμνά για τον καθαρισμό λιμνών, περγκόλων, πλατειών, πλακόστρωτων της παιδικής χαράς, και για τις εργασίες καθαρισμού και απόφραξης φρεατίων και αυλακιών του υπέργειου δικτύου κυκλοφορίας νερού, ενώ η Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης μεριμνά για την καθαριότητα των δρόμων, των WC, των κτηρίων, την αποκομιδή και τον καθαρισμό των καλαθιών
 • Μεριμνά για το καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο των πυλών του Εθνικού κήπου εξασφαλίζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επισκεπτών τις ώρες που παραμένει κλειστός, καθώς και για το έκτακτο κλείσιμο του Εθνικού Κήπου για λόγους ασφαλείας.
 • Μεριμνά για τη φύλαξη του Εθνικού Κήπου, συγκροτεί περιπολίες σε όλη την έκταση και ειδικότερα στην παιδική χαρά και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Κήπου.
 • Αξιοποιεί τον υπάρχοντα χώρο του φυτωρίου για  παραγωγή, καλλιέργεια,  ανάπτυξη και συντήρηση φυτικού υλικού, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Κήπου, καθώς και τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αστικής Πανίδας.
 • Επιμελείται για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &  Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου καθημερινών εργασιών.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αρχαιολογίας, ώστε να υπάρχει η ανάλογη φροντίδα των αρχαιοτήτων του Κήπου.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων του.

πληροφορίες