/

Διεύθυνση Δόμησης

Διευθύντρια: Δανιήλ Μαρία
Τηλέφωνα: 210 5205008, 210 5205004
Τηλέφωνα Αρχείου: 210 5205017, 210 5205021, 210 5205074
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Δόμησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Έκδοσης Αδειών
β1. Γραφείο Αρχείου Οικοδομικών Αδειών
β2. Γραφείο Ανελκυστήρων
β3. Γραφείο Κατεδαφίσεων
γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
γ1. Γραφείο Επικινδύνων και Υγρασιών
δ. Τμήμα Όρων Δόμησης

πληροφορίες

Σωκράτους 57, 104 31 Αθήνα

210 5205008 [email protected]