/

Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

Διευθυντής: Νεοφύτου Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 5226937
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
γ. Τμήμα Επίβλεψης
δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
ε. Τμήμα Αδειοδοτήσεων

πληροφορίες

Αθηνάς 16 & Βύσσης, 105 51 Αθήνα

210 5226937 [email protected]