Τμηματάρχης: Διάμεση Αικατερίνη
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς 16 & Βύσσης, 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721553
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την εισήγηση της Διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, τηρεί στατιστικά στοιχεία προόδου και εκδίδει μηνιαίες αναφορές.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Καταρτίζει τις μελέτες ανάπλασης, κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων συντήρησης και αποκατάστασης των στοιχείων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής κιγκλιδωμάτων και στηθαίων οδικού δικτύου, αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των κοιμητηρίων και των εις αυτά ευρισκομένων φρεατίων αποχέτευσης των δικτύων όμβριων υδάτων και λυμάτων
 • Καταρτίζει τις μελέτες συντήρησης και επισκευής φρεατίων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, συντήρησης των δικτύων όμβριων υδάτων μετά των φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων (σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία), κατασκευής αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων ακινήτων, κατασκευής έργων αποχέτευσης λυμάτων, κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών των έργων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των σχετικών μελετών αποχέτευσης από τους αρμόδιους φορείς, εισηγείται πιθανές τροποποιήσεις.
 • Καταρτίζει τις μελέτες διαμόρφωσης, ανάπλασης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αθηναίων.
 • Καταρτίζει τις μελέτες και συντάσσει τις προδιαγραφές σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις όπου αυτό απαιτείται για τον αστικό εξοπλισμό καθώς και για τα περίπτερα, τα πάσης φύσεως κιόσκια και χωροθετεί τις στάσεις και τα στέγαστρα αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 • Καθορίζει τους χώρους τοποθέτησης των διαφημιστικών μέσων και παρέχει έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Χορηγεί άδεια καταλληλόλητας υπαίθριων εκθεσιακών χώρων.
 • Προσδιορίζει τους παραχωρούμενους χώρους για εγκατάσταση περιπτέρων, πάγκων μικροπωλητών κ.λπ. και εκδίδει τις σχετικές άδειες σκιαδιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Μεριμνά για την αξιολόγηση, ιεράρχηση και ένταξη των παραπάνω έργων στον προγραμματισμό του, τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ως προς αυτά τα έργα και την παρακολούθηση εφαρμογής τους.
 • Τηρεί αρχείο Τμήματος καθώς και αρχείο έργων οδοποιίας και αποχέτευσης με τις πραγματοποιημένες συνδέσεις κατά οδό καθώς και αρχείο με σχέδια του δικτύου αποχετεύσεως της πόλεως, που έχει πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔΑΠ.
 • Προγραμματίζει την υλοποίηση έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσα στα πλαίσια του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης και μεριμνά για την διενέργεια των σχετικών διαδικασιών έγκρισης των μελετών, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μεριμνά για την διενέργεια των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης των τεχνικών έργων και εργασιών και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαγωνισμών.
 • Παραδίδει ολοκληρωμένες μελέτες στο Τμήμα Επίβλεψης.
 • Διαχειρίζεται και απαντά στα θέματα καθημερινότητας που αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και Διευθύνσεις καθώς και με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών. Επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αιτήματα επιμέρους τεχνικών έργων και εργασιών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, τα καταγράφει σε ηλεκτρονικό αρχείο και τα εντάσσει σε αντίστοιχα έργα του Τεχνικού Προγράμματος.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.
 • Μεριμνά για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των σχετικών φακέλων των έργων, μετά την δημοπράτηση τους καθώς επίσης για τη σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.

πληροφορίες

Αθηνάς 16 & Βύσσης, 105 51 Αθήνα

210 3721553 [email protected]