Τμηματάρχης: Αντωνιάδης Δημήτριος
Ταχ. Διεύθυνση: Σαλαμινίας 20 & Αγ. Άννης, 118 55 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3412945
E-mail: [email protected]

 • Εκτελεί εργασίες αντικατάστασης φθορών μικρής έκτασης σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα όμβριων υδάτων, αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένων των Κοιμητηρίων.
 • Εκτελεί εργασίες αποκατάστασης, επεμβαίνοντας σε φθορές που προκύπτουν αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντια-κάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων (κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 • Εκτελεί εργασίες καθορισμού θέσεων στάθμευσης (οριζόντια και κάθετη σήμανση) υλοποιώντας αποφάσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Μεριμνά για την αξιολόγηση, ιεράρχηση και ένταξη των παραπάνω έργων στον προγραμματισμό του, τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος ως προς αυτά τα έργα και την παρακολούθηση εφαρμογής του.
 • Διενεργεί προμήθειες πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών και αρίθμησης κτιρίων. Μεριμνά για την τοποθέτηση των ως άνω πινακίδων, στις θέσεις που του υποδεικνύει η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί. Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 • Μεριμνά και προβλέπει για τις προμήθειες υλικών και εργαλείων, δίνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτούμενες ποσότητες στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση του εργοταξιακού εξοπλισμού
 • Μεριμνά για την διαχείριση και φύλαξη των υλικών της αποθήκης του εργοταξίου
 • Διαχειρίζεται τον τροχοφόρο εξοπλισμό και πάσης φύσεως μηχανήματα του Τμήματος.
 • Διενεργεί τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.

πληροφορίες

Σαλαμινίας 20 & Αγ. Άννης, 118 55 Αθήνα

210 3412945 [email protected]