/

Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Τζήμας Σωτήριος
Τηλέφωνο: 210 3721566
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
γ. Τμήμα Τοπογραφίας και Περιβάλλοντος
δ. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων
ε. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στ.Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας

πληροφορίες

Αθηνάς 16, Τ.Κ. 10551

210 3721566 [email protected]