Τμηματάρχης: Κουτσομίχου Ευαγγελία
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3229232, 210 3721526, 210 3721506
E-mail: [email protected]

 • Επεξεργάζεται, εισηγείται μελέτες και δράσεις που προωθούν τη Βιώσιμη Κινητικότητα στον Δήμο Αθηναίων και μεριμνά για την υλοποίησή τους.
 • Εκπονεί μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεων, ρυθμίσεων στάθμευσης οχημάτων, αλλαγών διατομής οδοστρώματος, διαδρόμων για ποδήλατα, ποδηλατόδρομων, θέσεων στάθμευσης δίκυκλων και ποδηλάτων, οδών ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.) και τηρεί τη διαδικασία για τη θεσμοθέτησή τους (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξασφάλιση απαραίτητων εγκρίσεων κλπ.).
 • Μεριμνά για μελέτες ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως μελέτες συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, και τηρεί τις σχετικές διαδικασίες έγκρισής τους.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίηση τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Συνεργάζεται με τον οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών στον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και στον καθορισμό θέσεων αναμονής ταξί.
 • Εισηγείται την παραχώρηση χώρων στάθμευσης, με βάση τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, και την άρση της παραχώρησης όταν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους αυτοί παραχωρήθηκαν. Παρακολουθεί τις άδειες που χορηγήθηκαν και προβαίνει σε επανελέγχους αυτών.
 • Εγκρίνει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αναγκαίες για την εκτέλεση έργων.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκδοσης βεβαιώσεων βατότητας για δημόσιας χρήσης οχήματα τουριστικών υπηρεσιών.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό αφετηρίας και στάσεων για οχήματα τουριστικών υπηρεσιών.
 • Διαχειρίζεται και απαντά στα θέματα καθημερινότητας που αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και Διευθύνσεις, καθώς και με συναρμόδιους φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.λπ.).
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.

πληροφορίες

Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα

210 3721506 [email protected]