Τμηματάρχης: Αντωνοπούλου Γεωργία
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721596
E-mail: [email protected]

 • Ασχολείται με την καταγραφή και την τεκμηρίωση των γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης των Αθηνών και των κοιμητηρίων, με τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε αρχεία, πηγές και βιβλιοθήκες, τη συλλογή στοιχείων και την καταγραφή τους καθώς και τη διαχείριση της σχετικής πληροφορίας.
 • Συντάσσει μελέτες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης και των κοιμητηρίων.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίησή τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται με τα γλυπτά έργα και μνημεία της πόλης και των κοιμητηρίων.
 • Μεριμνά για τις εικαστικές παρεμβάσεις στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της πόλης (σήμανση, τοιχογραφίες, προσωρινές εκθέσεις κ.λπ.).
 • Εισηγείται την τοποθέτηση νέων γλυπτών έργων και μνημείων σε χώρους της πόλης.
 • Καταρτίζει μελέτες χωροθέτησης γλυπτών έργων – μνημείων.
 • Επιβλέπει την τοποθέτηση νέων γλυπτών έργων και μνημείων στην πόλη.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών σχετικών με την τοποθέτηση, μεταφορά και συντήρηση γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης και των κοιμητηρίων.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας στην εκπόνηση μελετών διαμόρφωσης και χάραξης τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου.
 • Γνωμοδοτεί και εισηγείται όρους δόμησης σε περιπτώσεις προτάσεων κατατμήσεων αποδεσμευμένων οικογενειακών τάφων των κοιμητηρίων.
 • Σχεδιάζει και μεριμνά για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων ευαισθητοποίησης, προβολής και ανάδειξης των γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης των Αθηνών και των Κοιμητηρίων (γνωριμία με την τέχνη – εκπαιδευτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις στο διαδίκτυο, σηματοδότηση μνημείων, εκθέσεις, ημερίδες, εκδόσεις κλπ).
 • Παρέχει έγγραφη ενημέρωση, πληροφορίες, στοιχεία, σε πολίτες, συλλογικότητες, ιδρύματα, φορείς κλπ, επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.Τηρεί αρχείο όλων των εισερχόμενων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.

πληροφορίες

Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα

210 3721596 [email protected]