Τμηματάρχης: Δαγκλή Μάρθα
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721566
E-mail: [email protected]

  • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Διεύθυνσης, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.
  • Μεριμνά για τον ετήσιο προγραμματισμό των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και έργων της Διεύθυνσης.
  • Μεριμνά και συντονίζει τα Τμήματα ως προς τη σύνταξη, προώθηση και παρακολούθηση των ετήσιων σχεδίων δράσης, του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης.
  • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση, ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.
  • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
  • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
  • Μεριμνά για τη συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
  • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
  • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

πληροφορίες

Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα

210 3721566 [email protected]