Τμηματάρχης: Σιδέρη Μαρία
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721594, 210 3721521, 210 3721568
E-mail: [email protected]

 • Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
 • Συντάσσει τοπογραφικά, κτηματογραφικά διαγράμματα για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις.
 • Συντάσσει υψομετρική μελέτη οδού – έλεγχος και έγκριση υψομετρικών μελετών (υψομετρική οριζοντιογραφία – μηκοτομή – διατομές).
 • Τηρεί αρχείο υψομετρικών μελετών οδών Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τη λήψη υψομέτρων κρασπέδων, ρείθρων.
 • Μεριμνά για τη λήψη στοιχείων για σύνταξη κατά μήκος τομών οικοδομικών γραμμών.
 • Μεριμνά για τη λήψη επιμετρικών στοιχείων εδάφους (για τη σύνταξη ογκομετρικών πινάκων κυβισμού χωματουργικών έργων).
 • Συντάσσει τοπογραφικά και ρυμοτομικά διαγράμματα κοινοχρήστων χώρων, όλων των Διευθύνσεων και Οργανισμών του Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τη συμπλήρωση, χάραξη και ενημέρωση διαγραμμάτων ταφολογίων.
 • Εμβαδομετρεί βιομηχανικούς, ξενοδοχειακούς κ.λπ. χώρους (για επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού) ως και τους χώρους πλατειών προς εκμίσθωση.
 • Γνωμοδοτεί επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, Ν. 3010/02 και Ν.4014/11).
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειες του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στην Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίησή τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Συντάσσει κανονισμούς και παράγει οδηγίες που αφορούν στη μελέτη τεχνικών έργων και παρεμβάσεων.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.

πληροφορίες

Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα

210 3721594 [email protected]