Τμηματάρχης: Πανούση Μαγδαληνή
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721589, 210 3721582, 210 3721574
E-mail: [email protected]

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών και των αναθεωρήσεών αυτού.
 • Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών και στις διαδικασίες αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
 • Επεξεργάζεται προτάσεις και προγράμματα, εκπονεί – παρακολουθεί– εισηγείται πολεοδομικές μελέτες και διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες και επιμέρους εγκρίσεις για ανάπλαση και αναβάθμιση της πόλης καθώς και για επεκτάσεις του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίηση τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Προτείνει χώρους κατάλληλους για εγκατάσταση κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιους δημοτικούς φορείς και υπηρεσίες.
 • Εκπονεί, εισηγείται πολεοδομικές ρυθμίσεις και διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες (δημοσιοποίηση των εγκεκριμένων από τα όργανα του Δήμου πολεοδομικών ρυθμίσεων και μελετών, παραλαβή και εξέταση τυχόν ενστάσεις, προώθηση στους αρμόδιους για θεσμοθέτηση φορείς της Διοίκησης, δηλ. αρμόδιο Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια Αττικής κλπ., συμμετοχή στις συνεδριάσεις λήψης αποφάσεων των οργάνων τους) για:
 • -τον χαρακτηρισμό χώρων ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών, με ευρείας κλίμακας ή εντοπισμένες/σημειακές τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου,-την αλλαγή χρήσεων γης και όρων δόμησης.-το χαρακτηρισμό οδών ως πεζοδρόμων.-την αναγνώριση οδών ως προϋφιστάμενων του 1923.
 • Εξετάζει και εισηγείται επί θεμάτων άρσης ή άρσης και επανεπιβολής μη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων.
 • Προβαίνει σε διαδικασίες άρσης ασυμφωνιών μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
 • Υποστηρίζει τα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πόλη και προωθεί έρευνες για πολεοδομικά θέματα σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς.
 • Διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία και φακέλους πολεοδομικών υποθέσεων στις Δικαστικές Αρχές, τη Νομική Διεύθυνση και όπου αλλού απαιτείται, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, αναφορικά με άρσεις μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, αγωγές αποζημιώσεων,  ακυρώσεις κανονιστικών πράξεων, κλπ.
 • Αναλαμβάνει διαδικασίες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, που το περιεχόμενό τους επιφέρει διαφοροποίηση στο πολεοδομικό καθεστώς χώρων του αστικού ιστού.
 • Συντάσσει ερωτήματα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια, το Υ.Π.ΕΝ., το ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., το Ν.Σ.Κ κλπ., για παροχή ενημέρωσης αναφορικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.
 • Παρέχει έγγραφη ενημέρωση, πληροφορίες, στοιχεία, διευκρινίσεις σε πολίτες, συλλογικότητες, ιδρύματα, φορείς, επί θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και τα αποστέλλει στην κεντρική βάση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού- Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης.
 • Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία στον αρμόδιο φορέα κτηματογράφησης
 • Συμμετέχει από κοινού με συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στη δημιουργία και συνεχή ενημέρωση ψηφιακού αρχείου απαλλοτριώσεων.
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.

πληροφορίες

Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα

210 3721589 [email protected]