Τμηματάρχης: Κουφοπούλου Βασιλική
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721501 (Τμηματάρχης), 210 3721502, 210 3254726
E-mail: [email protected]

 • Επιμελείται την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 • Είναι υπεύθυνο για την προώθηση απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου, βάσει του οποίου προωθούνται οι πράξεις αναλογισμού.
 • Συντάσσει πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτητών για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και τηρεί τις σχετικές διαδικασίες (κοινοποίηση της πράξης στους εμπλεκόμενους, παραλαβή ενστάσεων, υποβολή στην Περιφέρεια για κύρωση)
 • Συντάσσει πράξεις τακτοποίησης και προσκύρωσης και τηρεί τις σχετικές διαδικασίες για την κύρωσή τους (κοινοποίηση της πράξης στους εμπλεκόμενους, υπόδειξη ορίων από τους φερόμενους ιδιοκτήτες, παραλαβή ενστάσεων, υποβολή στην Περιφέρεια για κύρωση).
 • Χορηγεί βεβαιώσεις τελεσιδικίας, αδυνάτου τακτοποίησης, τυφλών οικοπέδων.
 • Αναλαμβάνει την ογκομέτρηση των κτισμάτων που ρυμοτομούνται και κατά νόμο απαλλοτριώνονται.
 • Συντάσσει πίνακες υπόχρεων καταβολής τέλους ωφελούμενου ακινήτου για την εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Δημοτικών Προσόδων και Οικονομικών.
 • Συντάσσει, παρακολουθεί και επιβλέπει τις μελέτες πράξεων εφαρμογής και τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την κύρωσή τους.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίηση τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας και έκδοση πιστοποιητικών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
 • Συντάσσει βεβαιώσεις σχετικά με υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα.
 • Συντάσσει πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα και πράξεις μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.
 • Διαχειρίζεται κυρωμένες πράξεις εφαρμογής (επιβολή εισφοράς – διορθωτικές πράξεις).
 • Διεκπεραιώνει τη διαδικασία κήρυξης απαλλοτρίωσης ακινήτων που από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο δεσμεύονται για κοινωφελείς σκοπούς (πολιτιστικά κτίρια, κλειστά γυμναστήρια και κολυμβητήρια, λέσχες φιλίας κλπ.).
 • Μεριμνά για την αναζήτηση και καταγραφή ιδιωτικών οδών, σκεπασμένων ρεμάτων και όλων των χώρων που για διάφορους λόγους έχουν παραμείνει σε κοινή χρήση και που βάσει του Ν. 1337/1983 περιέρχονται στο Δήμο. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας για την εξασφάλισή τους.
 • Μεριμνά για τη συνηγορία του Δήμου σε περιπτώσεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
 • Εισηγείται και προωθεί τη διαδικασία για τις ονομασίες και μετονομασίες οδών και πλατειών.
 • Είναι υπεύθυνο για το Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά σε ονομασίες και μετονομασίες οδών και πλατειών, (πρώην) Νομαρχίας και Περιφέρειας.
 • Επιλαμβάνεται της αρίθμησης των κτιρίων.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις και πληροφορίες σε Δημότες, σχετικά με ονομασίες οδών και αρίθμηση κτιρίων.
 • Μεριμνά για την αποσαφήνιση των ορίων του Δήμου και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών.
 • Παρέχει στοιχεία ως προς την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα οικοπέδων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε νεοεισαχθείσες περιοχές, όπου οι πράξεις εφαρμογής δεν έχουν ανατεθεί ή δεν έχουν κυρωθεί.
 • Διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία και φακέλους, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, στις Δικαστικές Αρχές, τη Νομική Διεύθυνση και όπου αλλού απαιτείται, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
 • Παρέχει έγγραφη ενημέρωση, πληροφορίες, στοιχεία, διευκρινίσεις σε πολίτες, συλλογικότητες, ιδρύματα, φορείς, επί θεμάτων αρμοδιότητας Τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και τα αποστέλλει στην κεντρική βάση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού- Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης.
 • Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία στον αρμόδιο φορέα κτηματογράφησης.
 • Συμμετέχει από κοινού με συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στη συνεχή ενημέρωση ψηφιακού αρχείου απαλλοτριώσεων.
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.

πληροφορίες

Αθηνάς 16, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα

210 3721502 [email protected]