Κατάθεση Δικαιολογητικών Παραχώρησης Χώρου Στάθμευσης σε Άτομα με Αναπηρία

τμήμα βιώσιμης κινητικότητας, τμήμα βιώσιμης κινητικότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται από τον δικαιούχο στο Τμήμα και στη συνέχεια πρωτοκολλείται 
 • Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες
 • Απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας, με βάση την οποία εκδόθηκε το “Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες” 
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ιδιοκτησίας του ενδιαφερόμενου
 • Άδεια οδήγησης οχήματος 
 • Αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας στο όνομα της ή του δικαιούχου
 • Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: 
  • η μη ύπαρξη, έστω και κατά ποσοστό, ιδιαίτερου ιδιόκτητου ή αποκλειστικής χρήσης χώρου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των οικογενειακών οχημάτων 
  • η μη ύπαρξη παραχώρησης άλλης θέσης στάθμεσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων 
  • η υποχρέωση προσκόμισης ανά τριετία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που η ισχύς της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής αναφέρεται ως “εφ’ όρου ζωής” 
  • στοιχεία οδηγού, σε περίπτωση που δεν οδηγεί ο ίδιος ο δικαιούχος (ονοματεπώνυμο οδηγού, αριθμός δελτίου ταυτότητας, η συγγένεια ή η δικαστική απόφαση δικαστικής συμπαράστασης) 
  • η γνησιότητα των φωτοαντιγράφων τα οποία κατατίθενται συνημμένα
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπάλληλοι Τμήματος: κα Μαμάη – Κανάκη Ειρήνη, κα Κακαβά Όλγα (Υπεύθυνες Αναπηρικών)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103721526 – 2103229232Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας: Αθηνάς 16, Ισόγειο