23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 11:54

24/12/2019 – 24/01/2020: Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Φωτοτυπικού και Θερμικού χαρτιού, Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Φαξ

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης, Φωτοτυπικού και Θερμικού χαρτιού, Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Φαξ», για τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 627.359,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 505.935,30€), με ταξινόμηση κατά CPV: 30192700-8 «Γραφική Ύλη», 30197643-5 «Φωτοαντιγραφικό χαρτί», 30197641-1 «Θερμογραφικό χαρτί» και 30192110-5 «Μελάνια».

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρεις (3) Ομάδες και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής είτε για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστης Ομάδος είτε για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Ομάδων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχουν λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ανά ομάδα:

  • 81998 για την Ομάδα Α΄ «Γραφική Ύλη»,

  • 71170 για την Ομάδα Β΄ «Φωτοτυπικό & θερμικό χαρτί» και

  • 82753 για την Ομάδα Γ΄ «Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φαξ».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/12/2019 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/01/2020 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, για την ομάδα Β΄ «Φωτοτυπικό & θερμικό χαρτί», σύμφωνα με άρθρο 2.3.4.2 της διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά σε κάθε Ομάδα ή στο σύνολο των Ομάδων των υπό προμήθεια προϊόντων, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Ευαγγελία Καραγιάννη e-mail: [email protected], τηλ: 210 5245828 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ. Πέτρο Παπαδάκη, e-mail: [email protected], τηλ: 210 –5277566, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19-12-2019.