/

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ)

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), σχεδιάζει και υλοποιεί αναπτυξιακές και προωθητικές δράσεις για την ενίσχυση της εικόνας της πόλης. Πρωταρχικός της ρόλος είναι η Αθήνα να καταστεί ιδανικός προορισμός για κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες και επενδυτές.

H προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας -με έμφαση στους τομείς του Τουρισμού και του Πολιτισμού- η έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας, όπως και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης είναι τομείς στους οποίους εστιάζει η Εταιρεία μέσα από τα προγράμματά της.

Η ΕΑΤΑ υποστηρίζει τις στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες του Δήμου Αθηναίων, εξασφαλίζοντας τους πόρους χρηματοδότησης μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, συμπράττει με φορείς του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού προγράμματα και έργα που συμβάλλουν στην κοινωνική, επιχειρηματική και αστική ανάπτυξη.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της οικονομίας των επισκεπτών της πόλης με έργα που αφορούν στην ανάπτυξη της Αθήνας μέσω της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και των υπηρεσιών της για κατοίκους και επισκέπτες, η προβολή και προώθηση της πόλης στο εξωτερικό ως αυτόνομου προορισμού, δώδεκα μήνες τον χρόνο, καθώς και η διαχείριση του προορισμού με την υποδοχή των επισκεπτών και τη δημιουργία εμπειριών στην πόλη.

Οι επενδύσεις και η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αθήνα, συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ΕΑΤΑ που μέσα από κίνητρα και επενδυτικές ευκαιρίες επιδιώκει την τόνωση των τοπικών αγορών, αλλά και την ανάδειξη της πόλης σε διεθνή επενδυτικό προορισμό.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κοινωνικής κρίσης, η Εταιρεία αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) είναι ένας δυναμικός οργανισμός, που έχει στόχο τη βελτίωση των δομών της πόλης μέσω του σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων. Υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία του δήμου Αθηναίων και υπηρετεί, μέσω του Έργου “ΈΡΓΟ: Αθήνα”, τη διαρκή εξέλιξη της Αθήνας σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή μητρόπολη.

Η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών αποτελεί την αφετηρία για την αλλαγή και για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αθήνας. Σε αυτήν τη δυναμική προσπάθεια, η ΕΑΤΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το αναπτυξιακό πρόγραμμα “ΕΡΓΟ: Αθήνα”, που σκοπό έχει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και εργαλείων πολιτικής. Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοίχημα, στο οποίο η ΕΑΤΑ ανταποκρίνεται επιτυχημένα, με προσήλωση και με γοργούς ρυθμούς.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και οι στόχοι του

Με τη νέα διευρυμένη αποστολή της, η ΕΑΤΑ σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Αθήνα, το οποίο αναπτύσσεται σε πέντε (5) άξονες:

•     Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης, με στρατηγική προτεραιότητα την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος.

•     Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη.

•     Αναζωογόνηση του αστικού ιστού με στοχευμένες παρεμβάσεις σε κτίρια, πλατείες, υπαίθριους χώρους και γενικότερα στις υποδομές της πόλης 

•     Διαχείριση της κοινωνικής κρίσης με βασικούς πυλώνες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής .

•     Διασφάλιση της υλοποίησης και βιωσιμότητας του προγράμματος. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

 Τα μέσα υλοποίησης

•     Η ΕΑΤΑ λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφού ανέλαβε από την Περιφέρεια Αττικής τη διαχείριση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Υπουργείο Εργασίας, έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

•     Ταυτόχρονα, η ΕΑΤΑ εκτελεί χρέη Τελικού Δικαιούχου όντας φορέας πρότασης ή/και υλοποίησης για ένα πλήθος έργων που εντάσσονται στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό. Παράλληλα, στόχος της είναι η αξιοποίηση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. JESSICA, JASMINE).

•     Σημαντική είναι η συμμετοχή της ΕΑΤΑ σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα (INTERREG, URBACT κ.α.), που έχουν ως στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στους 5 αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος.

•     Η ΕΑΤΑ απασχολεί εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες, στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΥΠΑΑΝ, συνεργάζεται στενά με τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και διαθέτει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

•     Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Αθηνών (Athens Convention & Visitors Bureau – ACVB) είναι μια ειδική δομή της ΕΑΤΑ για την ανάπτυξη του τουρισμού σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Υπηρετεί μεταξύ άλλων, τους εξής βασικούς στόχους: Την προβολή της Αθήνας ως συνεδριακού προορισμού, την προσέλκυση διεθνών συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και κάθε άλλης μορφής διοργάνωση ή εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος και την υπεύθυνη και διεξοδική εξυπηρέτηση αιτημάτων από meeting planners και κάθε άλλη ενδιαφερόμενη πλευρά (RFPs).

Μέλη Δ.Σ

Πρόεδρος:
Γεώργιος Στάμτσης

Αντιπρόεδρος:
Θεόδωρος Αγγελόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος:
Ιωάννης Γεώργιζας

Αικατερίνη Γκαγκάκη, Μέλος
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Μέλος
Γεωργία Μουριάδου, Μέλος
Γαληνός Αλέξης, Μέλος
Ευάγγελος Χριστοφόρου, Μέλος
Αικατερίνη Πάλιου, Μέλος

Τηλέφωνα: 210 3253123, 210 3312002-3

πληροφορίες

Ξενοφώντος 7, 105 57 Αθήνα

210 3253123 [email protected] https://www.developathens.gr