Τμηματάρχης: Γαβρίλη Αικατερίνη
Ταχ. Διεύθυνση: Σαλαμινίας 20 & Αγίας Άννης, 118 55 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3412635, 210 3412394, 210 3414158
E-mail: [email protected]

  • Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται με κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων, των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των κτιρίων των κοιμητηρίων και των περιφράξεων αυτών.
  • Συντηρεί τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εκτελεί νέα έργα όταν αυτό απαιτείται.
  • Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί.
  • Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
  • Εποπτεύει τα συνεργεία στις εργασίες συντήρησης των δημοτικών κτιρίων και την εκτέλεση επειγουσών ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών βλαβών.
  • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
  • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
  • Μεριμνά και προβλέπει για τις προμήθειες υλικών και εργαλείων, δίνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου.
  • Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση του εργοταξιακού εξοπλισμού.
  • Διαχειρίζεται τον τροχοφόρο εξοπλισμό και πάσης φύσεως μηχανήματα του τμήματος

πληροφορίες

Σαλαμινίας 20 και Αγίας Άννης, 118 55 Αθήνα

210 3412635 [email protected]