Τμηματάρχης: Λυκούρης Μιχαήλ
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721593
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των σχετικών φακέλων των έργων μετά την δημοπράτησή τους καθώς επίσης για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.
 • Εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων, ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκ τελεσθεισών εργασιών (ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κλπ.), τις προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα αρμόδια Δημοτικά όργανα για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου.
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων υλικών κατασκευής έργων.
 • Μεριμνά για την κατεδάφιση των ρυμοτομούμενων κτισμάτων, για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των σχετικών φακέλων των έργων κατεδάφισης μετά τη δημοπράτηση τους καθώς επίσης για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων κατεδάφισης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την σχετική νομοθεσία περί Προδιαγραφών και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

πληροφορίες

Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα

210 3721593 [email protected]