Τμηματάρχης: Τρυφωνίδου Βασιλική
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721546
E-mail:  [email protected]

 • Εισηγείται στη Διεύθυνση τις προτάσεις για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης και φροντίζει να διαθέτει μηνιαία απολογιστικά στοιχεία και αναφορές.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας του Τμήματος και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Παρέχει υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Δ/νσης, εφόσον αυτό ζητηθεί, κατά την διαδικασία επιμερισμού και συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων και έργων της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής και του τρόπου υλοποίησής τους.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό των κτιριακών μελετών και έργων για Κτίρια ιδιοκτησίας και δικαιοδοσίας Δήμου Αθηναίων (Σχολικά Κτίρια, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Κτίρια Κοιμητηρίων, στεγασμένα Κτίρια άλλης λειτουργίας).
 • Μεριμνά και προγραμματίζει για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με σκοπό την επιχειρηματική, τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση τους.
 • Μεριμνά για την άρση επικινδυνότητας και αυθαιρεσιών κατασκευών ή αυθαίρετης χρήσης που τυχόν επιβαρύνει κάθε κτίριο, εκπονώντας ανάλογες μελέτες και προγραμματίζοντας εργασίες.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την επίλυση κάθε είδους προβλήματος που αφορά στα κτίρια Δήμου Αθηναίων είτε με ίδιες ενέργειες (μελέτες, έργα), είτε με ενέργειες άλλων Διευθύνσεων Δήμου Αθηναίων και Φορέων.
 • Μεριμνά για τη διαδικασία χαρακτηρισμού κτιρίων ως διατηρητέων και για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης κτιρίων της πόλης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας στεγασμένων εκθεσιακών χώρων μόνιμων ή προσωρινών.
 • Συγκροτεί και συμμετέχει στις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις επιτροπές καταλληλόλητας και αναγκαιότητας χώρων, για ανέγερση ή χρήση ή ενοικίαση διδακτηρίων.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και λοιπών μελετών καθώς και για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπου αυτές απαιτούνται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή αυτεπιστασία επί όλων των Δημοτικών Κτιρίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Κτιρίων, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, των Κτιρίων των Κοιμητηρίων και των περιφράξεων αυτών και εν γένει των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιουσίας.
 • Καταρτίζει μελέτες συντήρησης και βελτίωσης κτιρίων και μελέτες αποκατάστασης παραδοσιακών – διατηρητέων κτιρίων , καθώς και μελέτες επέκτασης ή δόμησης νέων κτιρίων (εκπονώντας τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές, στατικές μελέτες) που υλοποιούνται από την υπηρεσία ή μέσω προγραμματικών συμβάσεων με αρμόδιους φορείς.
 • Συντάσσει μελέτες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των Παραδοσιακών κτιρίων και προβαίνει στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπου αυτές απαιτούνται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή αυτεπιστασία.
 • Τηρεί πίνακα όλων των Σχολικών Κτιρίων της περιοχής του Δήμου Αθηναίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης των προς ανάθεση μελετών και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειες του.
 • Αναλαμβάνει την σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των συμβάσεων των προς ανάθεση μελετών. Εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Μεριμνά για την παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών στο αρμόδιο Τμήμα Επίβλεψης μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας
 • Συντάσσει μελέτες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων και μεριμνά για την έκδοση σχετικής άδειας κατεδάφισης.
 • Συντάσσει μελέτες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων (μετά από  ενέργειες της Διεύθυνσης Δόμησης) για αγνώστους ή αμελούντες να συμμορφωθούν ιδιοκτήτες και μεριμνά για τη δημοπράτησή τους και την έκδοση σχετικής αδείας.
 • Συντάσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας ή άλλες Διευθύνσεις.

πληροφορίες

Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα

210 3721546 [email protected]