• Μεριμνά για την σύνταξη των πάσης φύσεως μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων (φωτισμός, θέρμανση, ανελκυστήρες, κλιματισμός, κ.λ.π.) των κτιρίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένων των Διατηρητέων και των Σχολικών κτιρίων.
  • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης, μεριμνά για την διενέργεια των σχετικών διαδικασιών και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαγωνισμών.
  • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες και την σχετική νομοθεσία.
  • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων, ελέγχει και θεωρείτις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών και τα προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.