Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «αντιγριπικών εμβολίων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων διάρκειας έως 31-11-2020 από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.191,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 19.992,40€), με ταξινόμηση στο CPV: 33651660-2 Αντιγριπικά εμβόλια
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ζητηθέντων ποσοτήτων, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 958/2019 (ΑΔΑ: Ψ61ΚΩ6Μ-Ψ5Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,   αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και  Διενέργειας του  Διαγωνισμού, στις 10-07-2020, ημέρα Παρασκευή,  ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31-11-2020.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Ελένη Νόνα e-mail: [email protected]  τηλ: 213 2082910 και επί των τεχνικών προδιαγραφών από το Τμήμα Εκπαίδευσης , Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, κα. Μ.Αμπελίώτη , e-mail [email protected] [email protected] τηλ: 210 5277548, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr και β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.