12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 06:00

12/04/2022 – 28/04/2022: Διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την «Εργασία Ηχογράφησης, Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας, Φωτοεκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Εγγραφής σε CD των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Συμβουλίων των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων, της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής & της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και για όποια υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η τήρηση πρακτικών»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Εργασία Ηχογράφησης, Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας, Φωτοεκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας (αποκλειστικά των πρακτικών των συνεδριάσεων) και Εγγραφής σε cd των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Συμβουλίων των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων, της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής & της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και για όποια υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η τήρηση πρακτικών» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, συνολικού προϋπολογισμού.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 255.985,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (206.439,59€ άνευ ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους της διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους ακόλουθους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79971200-8, 79553000-5, 79551000-1, 79552000-8, 79560000-7, 79551000-1, 79971200-3.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 157955

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  12-04-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  28-04-2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 100739/11-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010365767) Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της υπηρεσίας που προσφέρει, χωρίς Φ.Π.Α..

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5227844, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Μπαρμπαρή Αικατερίνη, e-mail: [email protected] και [email protected]. Καθώς και

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης email: [email protected] Πληροφορίες: κ. Πέτρος Παπαδάκης, τηλ. 210 52 77 566, email: [email protected]

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/.