23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 15:45

29/04/2024 – 27/05/2024: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια Χρωμάτων»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων για την «Προμήθεια Χρωμάτων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 201.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 249.984,00€) με ταξινόμηση κατά CPV: 44810000-1/ (Χρώματα επίχρισης), 39224210-3/ (Βούρτσες ελαιοχρωματιστών), 37810000-9/ (Είδη χειροτεχνίας), 44812210-0/ (Λαδομπογιές), 44832000-1/ (Διαλύτες).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 348707

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29-04-2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-05-2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).

Ο χρόνος υλοποίησηςτης προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 24PROC014648110 2024-04-23 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων  Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail:[email protected] και [email protected] –τηλ:210-5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να τις λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αργύριος Ράπτης, τηλ. 210-3402432, email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

 Η παρούσα όπως δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες Εβδομαδιαία Τοπική Αθηνών και Αμαρυσία (Καθημερινή) και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.