22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 15:19

27/12/23 – 23/01/24 (παράταση έως 27/02/2024): Διαγωνισμός άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 6: «Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων και υποδομών Disaster Recovery»

Για πληροφορίες που αφορούν την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών δείτε εδώ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 6: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DISASTER RECOVERY», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», [Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292].

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.612.903,23 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία συμπ/νου ΦΠΑ: € 2.000.000,00€ Φ.Π.Α. 387.096,77€).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 284575

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2023 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/01/2024 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.7 του ν. 4412/2016.

Ο χρόνος υλοποίησης (παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού) της προμήθειας ορίζεται σε διάστημα μικρότερο ή ίσο των δέκα οκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης/12/2025. Ο τελικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τους οικονομικούς φορείς χρόνο παράδοσης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Κατά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την Αναθέτουσα Αρχή και προ της επιστροφής της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η διάρκεια της θα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ.354572/19.12.2023 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.5005/2022.

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, κα Μαρία Κατρή, τηλ.: 2132082956, email: m.katri@athens.gr και [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητα, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, email: t.tpe@athens.gr, o.vasoglou@athens.gr, Πληροφορίες: Όλγα Βάσογλου, τηλ.: 210 5277174, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19/12/2023.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 https://greece20.gov.gr/diakirykseis-kai-diagwnismoi/, ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΧΤΥΠΟΣ και ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ και να αναρτηθεί στο portal του Δήμου.