05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 11:09

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας και υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Υποέργου 6: «Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων και υποδομών Disaster Recovery»

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 24/29.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΒΞ5Ω6Μ-ΠΑ3) πράξη της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Αθηναίων και την υπ’αρ. 18169/22.01.2024 (ΑΔΑ:6ΥΩΣΩ6Μ-Κ38) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες ο χρόνος (23.01.2024) καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων της υπ’αρ. 354572/19-12-2023 – ΑΔΑΜ: 23PROC014043675 22.12.2023 Διακήρυξης, για την υλοποίηση του Υποέργου 6: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DISASTER RECOVERY», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 1.612.903,23€ άνευ Φ.Π.Α. 24% (2.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), [Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292], με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ως εξής:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ23/01/2024, 12:00
ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ27/02/2024, 12:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Διορθωτικό-Γνωστοποίηση για
αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες»ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
22/01/2024
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ284575

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΑΔΑ:6ΦΡ1Ω6Μ-0Ν7), και θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» (ημερήσια) και «ΧΤΥΠΟΣ» (εβδομαδιαία).

Για περισσότερες πληροφορίες του διαγωνισμού δείτε εδώ