Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία απόφραξης και Καθαρισμού Ρείθρων και Φρεατίων στον Εθνικό Κήπο για τις ανάγκες  της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, χρόνος υλοποίησης του συνόλου των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και για 36 μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.192,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.800,00€), με ταξινόμηση στο CPV 77311000-3 «Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής»..

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 957/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΧΩ6Μ-Ξ7Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,   αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και  Διενέργειας του  Διαγωνισμού, στις    13.01.2020 ημέρα Δευτέρα,  ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10.30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και για 36 μήνες

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Ελένη Νόνα e-mail: [email protected]  τηλ: 213 2082910 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τo Τμήμα Εθνικού Κήπου της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κα Αγοραστού Κατερίνα, e-mail: [email protected]  τηλ: 210 –72.55.106 και 210 72.15.019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr και β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΑΜΑΡΥΣΙΑ και ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου Αθηναίων.