27 ΜΑΪ́ΟΥ 2020 18:30

27/05/2020 – 01/06/2020: Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φυτών για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 648/27.05.2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για τηνΠρομήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φυτών για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19’’, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #1.108.165,80€# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% .

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #893.682,10€# πλέον ΦΠΑ 24% (#1.108.165,80€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει Προσφορά έως την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, και οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών και των απαιτούμενων εργασιών,  σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και εκτέλεσης των απαιτουμένων  εργασιών των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1970) θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και ορίζεται ως εξής:

Α) Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (Άρθρα 1 έως 8): έως είκοσι πέντε (25) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος,

Β) Προμήθεια και τοποθέτηση φυτών και δένδρων (Άρθρο 9): έως ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης υποχρεούται ο ανάδοχος επί ένα μήνα να συντηρεί και να παρακολουθεί την καλή προσαρμογή των φυτών στην τελική θέση και να αντικαθιστά όποιο φυτό αποτύχει την προσαρμογή με νέο φυτό ίδιου είδους και ίδιας αξίας χωρίς επιπλέον κόστος για τον Δήμο,

Γ) Συντήρηση φυτών και δένδρων (Άρθρο 10): Μετά τον ένα (1) μήνα παρακολούθησης του προηγούμενου σταδίου Β ξεκινά για δύο (2) μήνες η συντήρηση των φυτών του Άρθρου 10.

 Χρόνος και Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών  και η εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών θα γίνεται στα σημεία τα οποία θα υποδεικνύει η Υπηρεσία  και  σύμφωνα με τις ανάγκες της, τμηματικά ή εφάπαξ, η δε προθεσμία παράδοσης και εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ της Υπηρεσίας και του προμηθευτή.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων).

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

           Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

            Πληροφορίες: Δημ. Κυριακάκης, τηλ. 210 7485143, email: [email protected], [email protected]  και  

                 Γεώργιος Θέος, τηλ. 210 7482222-5 (εσωτ. 140), email: t.sx.prog.dioik,[email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 213 2082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 213 2082955.