Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 649/27.05.2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για τηνΠρομήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου, για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19’’, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #897.689,32€# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% .

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #723.943,00€# πλέον ΦΠΑ 24% (#897.689,32€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει Προσφορά έως την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, και οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών και των απαιτούμενων εργασιών,  σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος της σύμβασης.

 Χρόνος και Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών  και η εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών θα γίνεται στα σημεία τα οποία θα υποδεικνύει η Υπηρεσία  και  σύμφωνα με τις ανάγκες της, τμηματικά ή εφάπαξ, η δε προθεσμία παράδοσης και εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ της Υπηρεσίας και του προμηθευτή

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων).

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων

           Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού

       Πληροφορίες: Γ. Νεοφύτου, τηλ. 210 3721553, 

            email: [email protected], [email protected]

 

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 2132082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 2132082955