21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 14:07

22/12/2022 – 03/01/2023: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών όλων των υπηρεσιών του δήμου και των δημοσυντήρητων φορέων του (ΔΒΑ & ΟΠΑΝΔΑ) για το έτος 2023»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ (ΔΒΑ & ΟΠΑΝΔΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00€ άνευ ΦΠΑ (434.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που εκφράζεται ως σταθερό ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφωμένης Μέσης Λιανικής Τιμής (Μ.Λ.Τ.) πώλησης ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών –  Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων για την Περιφέρεια Αττικής (www.fuelprices.gr).

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 179638

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/01/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασηςορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης θα είναι έως 31.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 22PROC011868711 2022-12-21 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη α) Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5227844, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Μπαρμπαρή Αικατερίνη, e-mail: [email protected] και [email protected]. Καθώς και πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, [email protected] της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Αλέξανδρος Βαρθαλίτης, [email protected], τηλ: 210 3402471,

β) Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης, Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών,  Πληροφορίες: κα Μαρκέλλα Πλατανιά,  τηλ. 210 5102409 e-mail: [email protected], κα Ειρήνη Τρουπάκη,  τηλ. 210 5102408 e-mail: [email protected]

γ) Για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), Πληροφορίες: κα Ελένη Συμεωνίδου, τηλ. 210 5284847 e-mail: [email protected]

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  16/12/2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.