/

Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμηματάρχης: Γεωργίου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2103470643
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τη στελέχωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Συλλέγει και καταγράφει αιτήματα με τις ανάγκες προμήθειας και επισκευής τροχαίου υλικού Διευθύνσεων του Δήμου.
 • Εισηγείται την αγορά νέων οχημάτων σύμφωνα με αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου.
 • Συντάσσει μελέτες για όλες τις προμήθειες τροχαίου υλικού και μηχανολογικού εξοπλισμού όπως και για την προμήθεια  ανταλλακτικών και λοιπόν εξαρτημάτων που αφορούν στην συντήρηση και επισκευή τους.
 • Μεριμνά για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευών οχημάτων.
 • Αποστέλλει τα εισηγητικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί.
 • Υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
 • Εισηγείται τη διάθεση, εκποίηση και καταστροφή του παλαιού τροχαίου υλικού και συντάσσει μελέτες συντήρησης τροχαίου υλικού.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους για την τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

πληροφορίες