Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εκλογικού Μαΐου 2019» για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 119686/22-04-2019 (ΑΔΑ:Ω0Ξ8Ω6Μ-2ΓΗ)   Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα  ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (59.969,75 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική άποψη προσφορά κατά ομάδα τιμή.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εφ άπαξ, με τη φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή στα Δημοτικά Καταστήματα Λιοσίων 22, Παλαιολόγου 9 και Ιεράς Οδού Αθήνα εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν.4412/2016).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 24 Απριλίου  2019 και ώρα 14:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, κ Παπαδάκης Π., Τηλ: 210 5277639, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ. 213 2082910, email: [email protected].