16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 17:55

16/02/2022 – 17/03/2022: Προκήρυξη σύμβασης διαχείρισης – διάθεσης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, για την «Διαχείριση – Διάθεση αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 398.350,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 154840
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/03/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
Η χρονική υλοποίηση των υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου ή όποιο συμβεί πρώτο.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι για την ΟΜΑΔΑ 1 το ποσό των 3.215,00€ και για την ΟΜΑΔΑ 2 το ποσό των 3.210,00€.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι για την ΟΜΑΔΑ 1 το ποσό των 6.430,00€ και για την ΟΜΑΔΑ 2 το ποσό των   και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.
Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ε. Τοπούζογλου, e-mail: [email protected].

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης / Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης email: [email protected] Πληροφορίες: Αργύριος Ράπτης, Κων/νος Τσιμπλιάρης, τηλ. 2103421776, email: [email protected] , [email protected].