20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 12:59

15/10/2022 – 04/11/2022 (Παράταση): Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων για την Ομάδα 9 – Υποδήματα Εργασίας (άρβυλο ασφαλείας, άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολογικά, παπούτσια αντιολισθητικά)»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοίνωση παράτασης ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων για την Ομάδα 9 – Υποδήματα Εργασίας (άρβυλο ασφαλείας, άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολογικά, παπούτσια αντιολισθητικά)», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, συνολικής εκτιμώμενης άξιας: 214.600,00 € άνευ φπα (266.104,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 159781

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-11-2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας – παράδοσης των ειδών και κατ’ επέκταση της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης και της ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων της ομάδας, εφόσον είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail: [email protected] και [email protected] – τηλ. 210-5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού, email: [email protected], Πληροφορίες: Βασίλειος Γιαννουλάκος, τηλ. 210 5277542, email:  [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.