15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 07:55

15/10/2020 – 26/10/2020: Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου (ΤΣΔΑ)

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 228056/13-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Μ-81Λ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην Απευθείας Ανάθεση για την «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου (ΤΣΔΑ) με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5054697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Α. Να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα κάτωθι, σύμφωνα με τη συνημμένη Συγγραφή Υποχρεώσεων:
– Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με ειδίκευση στο Περιβάλλον ή/και τη διαχείριση αποβλήτων
– Να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον την τελευταία 5ετία στο σχεδιασμό, διαχείριση  είτε ΤΣΔΑ είτε προγραμμάτων διαχείρισης ΑΣΑ.
– Να έχουν υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον ανάλογο έργο
– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στον σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση ή /και τη διοίκηση έργων (project management) διαχείρισης απορριμμάτων.
– Να διαθέτουν Ομάδα Εργασίας με ανάλογη εμπειρία.
Β. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
1. Αναλυτικό προφίλ του υποψηφίου αναδόχου.
2. Πίνακα συναφών έργων (τίτλος έργου, Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης του έργου) που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη πενταετία από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου.
3. Πίνακα συναφών έργων (τίτλος έργου, Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης του έργου)  που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη δεκαετία από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου στο σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση ή /και τη διοίκηση έργων (project management) διαχείρισης απορριμμάτων.
4. Πίνακα με την ομάδα έργου (Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, έτη εμπειρίας), καθώς και αναλυτικό βιογραφικό των μελών της ομάδας έργου
5. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου και περιγραφή παραδοτέων
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας ορίζεται στους επτά (7) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο χρόνος αυτός είναι ο καθαρός χρόνος υλοποίησης και δεν περιλαμβάνει τους χρόνους εγκρίσεων, διαβουλεύσεων κ.λπ.
Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλουν προσφορές, έως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Τσιμπλιάρη, τηλ: 210-3421776, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]
Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ. 210 – 5245828, email: [email protected]