Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας βιβλιοδετήσεων για τα έτη 2021-2022,για τις ανάγκες της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 242707/02/11/2020 (ΑΔΑ: ΨΩ8ΚΩ6Μ-Σ2Σ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2. συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.381,38€ (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφέρουσα οικονομικότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00π.μ.,  να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κα Νικολόρη), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, κος Π. Παπαδάκης, Τηλ: 210 – 5277566, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ιουλία Νικολόρη, τηλ.213-2082910, email: [email protected]