Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 212/21-02-2022 (ΑΔΑ:6405Ω6Μ-ΣΡ3) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1744/2021 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, την περ. γ’ ομοίως της παρ. 2 και την περ. β’ παρ.1 του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 92521210-4 «Υπηρεσίες συντήρησης εκθεμάτων».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να συμμετάσχει στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης  υποβάλλοντας προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων», εκτιμώμενης αξίας #74.400,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, έως την 21-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης κρίνεται μη κανονική και δεν αξιολογείται.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%) επί του συνόλου των εργασιών, για όλα τα άρθρα (με ποινή αποκλεισμού) του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).

 Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Μελέτη (Τεχνικές προδιαγραφές –  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Πληροφορίες: Σπανουδάκης Αριστείδης, τηλ. 2103721555, email: [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας:

Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, [email protected] Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Τοπούζογλου Ε., [email protected], Τηλ: 210-5223142.