Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α) «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Β.Υ.Σ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029653’’, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) και Β) «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Β.Υ.Σ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000219 για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό του 4.809.112,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%, 13% & 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 4.204.494,00€), με ταξινόμηση κατά CPV 15111000-9, 15113000-3, 15544000-3, 15411110-6, 15542300-2, 03222321-9, 03222320-2, 03222320-1, 15310000-4, 15884000-8, 15511700-0, 33711430-0, 24311900-6, 39830000-9, 33711610-6, 33711520-8, 33711720-0, 33711710-7, 39831200-8, 39832100-4, 39830000-9, 03211300-6, 15612120-8, 15850000-1, 15851100-9, 15331425-2, 15241400-3, 15331150-3, 15884000-8, 33157100-6, 33711900-6

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών και των δύο Τμημάτων αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 142332

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/01/2022 και ώρα 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/02/2022 και ώρα 12:00μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3075).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η/12/2022, με δυνατότητα παράτασης, η οποία μπορεί να δοθεί ύστερα από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων 2015-2016 και 2018-2019, που αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της κάθε Πράξης, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τον Ανάδοχο σχετικά με τη νέα ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου κάθε Πράξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 22PROC009895860/ 2022-01-05 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ. 6473.026 Δ.21/Φ60 «Πρόγραμμα ‘’Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019’’ Δήμος Αθηναίων – Αθήνα Πρωτεύουσα της Αλληλεγγύης», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019’’ με Κωδικό ΟΠΣ 5029653», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΚΑ. 6473.016 Δ.21/Φ15 «Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ με Κωδικό ΟΠΣ 5000219», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 20 82 955, -919 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη και κα Αικατερίνη Μπαρμπαρή, e-mail: [email protected], [email protected], Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, email: [email protected], Πληροφορίες: Ευδοξία Ιωαννίδου, τηλ. 210 5210635, email: [email protected], Ασημίνα Νάνου, τηλ. 210 5210711, email:[email protected]

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31/12/2021.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Δείτε εδώ: