Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς για την ‘’Προμήθεια μεσων ατομικησ προστασιασ’’ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την αντιμετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του  COVID – 19, σύμφωνα την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και  με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ’’ συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  94.543,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 6% και 24%, και αναλύεται ως εξής:

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου άρθρου ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων,

Ο χρόνος διάρκειας υλοποίησης συμβασης  ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέρα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν Προσφορά, έως την 12-05-2020 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(ΠΡΟΣ: Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου, email: t.geniko.protokolo@athens.gr, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

 email:[email protected], [email protected],) και αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, όπου θα αναγράφονται τα εξής:

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών,

β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,

δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών,

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφαλείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Πληροφορίες: κα Μ. Αμπελιώτη, τηλ. 210 5277548 email: t.ekpaidefsis @athens.gr,

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ελένη Νόνα, τηλ.213-2082910, email: [email protected]