06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 08:59

06/12/2023 – 09/01/2024: Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα»

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Υποέργου 1: Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα του έργου Sub2. Αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού / Ελαιώνα – Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή  της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164157)  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α] του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει και β] τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας και Συντονίζουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: cityofathens.gr * τηλ.επικοινωνίας: 210 7789693, 210 7482222-5 (εσωτ. 140) * 210 3721553 Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected] Συντονίζουσα Υπηρεσία e-mail: [email protected]

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 03η/01/2024, εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 27η/12/2023.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Κωδικοί CPV: 45112710-5: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου, 45000000-7: Κατασκευαστικές εργασίες, 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303

6. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Το Αντικείμενο του έργου -η μελέτη του οποίου διέπεται από τις πλέον σύγχρονες αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου και ακολουθεί τις αρχές της αειφορίας- αφορά την ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού / Ελαιώνα, την κατασκευή έργων διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα. Σε έκταση που ξεπερνά τα 300.000 m2 θα δημιουργηθεί ένα από τα  μεγαλύτερα πάρκα της πρωτεύουσας, ένας νέος πνεύμονας πρασίνου με πολύ ήπιες χρήσεις και σύγχρονες δημόσιες υποδομές. Στο πάρκο θα φυτευτούν περισσότερα από 3.200 αυτοφυή δένδρα και 40.000 θάμνοι, απόλυτα προσαρμοσμένα στο κλίμα της περιοχής. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, στο πάρκο δημιουργούνται βιώσιμες φυτικές διαπλάσεις βασισμένες στη δομή και τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ευδοκίμηση και εξέλιξη των φυτεύσεων. Ως απάντηση στο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, αστικά δασύλια, σκιερές δενδροστοιχίες, λοφίσκοι, κήποι βροχής, μεγάλη λίμνη με υδρόβια και υδροχαρή φυτά και άλλα στοιχεία νερού θα συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση του μικροκλίματος, αλλάζοντας ριζικά την ποιότητα ζωής στο κέντρο της πόλης.  Επιπροσθέτως, στο πάρκο  [κάτω από τη σκιά των δέντρων] φιλοξενούνται χώροι αναψυχής, υπαίθριας άθλησης και παιχνιδιού, πλατείες και αναψυκτήρια, παιδικές χαρές, αμφιθέατρο, αστικές καλλιέργειες, πάρκο για σκύλους, καθώς και περισσότερα από 14.000 m2 χλοοτάπητα για διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 37.200.000,00€ και αναλύεται σε :

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Αξία Εργασιών

19.994.488,52

2.335.770,75

22.330.259,27

 ΓΕ & ΟΕ 18%

3.599.007,93

420.438,74

4.019.446,67

Απρόβλεπτα 9%

2.123.414,68

248.058,85

2.371.473,53

Απολογιστικά [Αρχαιολογία, Μετατοπίσεις ΟΚΩ κλπ] χωρίς  ΓΕ & ΟΕ

360.000,00

40.000,00

400.000,00

 ΓΕ & ΟΕ  Απολογιστικών 18%

64.800,00

7.200,00

72.000,00

Απολογιστικά ΑΕΚΚ

380.000,00

40.000,00

420.000,00

Πρόβλεψη αναθεώρησης

227.482,41

129.338,11

356.820,52

Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ)

25.000,00

5.000,00

30.000,00

ΦΠΑ 24%

6.425.806,45

774.193,55

7.200.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

33.200.000,00

4.000.000,00

37.200.000,00

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες, ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση, με τα οριζόμενα στα σχέδια της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00€) – εκ των οποίων ποσό τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (3.225.806,45€) ως δικαίωμα προαίρεσης – πλέον Φ.Π.Α ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.200.000,00€) ήτοι συνολικής δαπάνης τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (37.200.000,00€).

8. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης) για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρέωσης (Ε.Σ.Υ.).

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, και που είναι εγκατεστημένα σε

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως   άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει για την κατηγορία έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

1) Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους €2.250.000. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές.
2) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους €450.000.
3) Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους €135.000.
4) Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους €135.000.
5) Να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες (δείκτες βιωσιμότητας):

i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4.
Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της επιχείρησης ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και «των ποσών που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή , αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.
ii. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, όπου:
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού και «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

Για κάθε οικονομικό φορέα που θα συμμετέχει στην ένωση οικονομικών φορέων για την κατηγορία έργου «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

1) Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους €750.000. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές.
2) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους €150.000.
3) Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους €45.000.
4) Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους €45.000.
5) Να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες (δείκτες βιωσιμότητας):

i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4.
Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της επιχείρησης ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και «των ποσών που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή , αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.
ii. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, όπου:
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού και «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει για την κατηγορία έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

1) Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους €375.000. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές.
2) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους €75.000.
3) Να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες (δείκτες βιωσιμότητας):

i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4.
Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της επιχείρησης ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και «των ποσών που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή , αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.
ii. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, όπου:
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού και «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

Οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι και στις τρεις κατηγορίες έργου, θα πρέπει να πληρούν τα μέγιστα των παραπάνω ποσών, ανά κριτήριο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει για την κατηγορία έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

 • τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή ή
 • δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τέσσερεις (4) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή ή
 • τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή ή
 • δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή.

Κάθε οικονομικός φορέας που θα συμμετέχει στην ένωση οικονομικών φορέων για την κατηγορία έργου «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

 • δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή ή
 • έναν (1) τεχνικό με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τέσσερεις (4) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή ή
 • δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή ή
 • έναν (1) τεχνικό με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τεχνικοί πρασίνου πρέπει να είναι ειδικότητας Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Τεχνολόγων Γεωπονίας ή Τεχνολόγων Δασοπονίας κατά τουλάχιστον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού τεχνικών πρασίνου που απαιτείται για τη στελέχωση της επιχείρησης. Επίσης, οι γεωπόνοι ή δασολόγοι που στελεχώνουν τις ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού. (σύμφωνα με το άρθρο 55 του ΠΔ 71/2019).

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει για την κατηγορία έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

 • ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή

Οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι και στις τρεις κατηγορίες έργου, θα πρέπει να πληρούν τα μέγιστα των παραπάνω τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων , ανά κριτήριο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο για διαχείριση ποιότητας (συναφές του τομέα κατασκευής),
 • Πιστοποιητικό ISO 14001/2015 ή ισοδύναμο για περιβαλλοντική διαχείριση, και
 • Πιστοποιητικό ISO 45001/2018 ή ισοδύναμο για διαχείριση υγείας και ασφάλειας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω μπορούν να πληρούνται αθροιστικά από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης. Ενδεικτικά μπορεί ένα μέλος της ένωσης να τα διαθέτει όλα ή το ένα μέλος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και το άλλο μέλος να διαθέτει τα πιστοποιητικά ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

10. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης)

12. Γνώση τοπικών συνθηκών – Επιτόπια επίσκεψη: Με την υποβολή της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στον τόπο εκτέλεσης του έργου, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος προς την Υπηρεσία. Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα αιτήματα για επιτόπια επίσκεψη υποβάλλονται μέσω της Επικοινωνίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμία υποβολής των προσφορών. Η παραπάνω επίσκεψη θα πρέπει να έχει διεξαχθεί έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων χορηγεί βεβαίωση επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος και προσκομίζεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά.

13. Προθεσμία υποβολής – παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, όπως η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.

14. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 203853

15. Αποσφράγιση Προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού(σύμφωνα με την παρ.8α. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως της Αναθέτουσας Αρχής 3 τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. και εγκεκριμένη με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και τον ορισμό παράστασης χωρίς δικαίωμα ψήφου του/ων εκπροσώπου/ων των εργοληπτών από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις).

16. Χρόνος ισχύος προσφορών: : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

17. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Η Ελληνική γλώσσα.

18. Χορήγηση προκαταβολής : Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το 15% [δεκαπέντε τοις εκατό],της συμβατικής αξίας της σύμβασης έργου (χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

19. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2023 όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό Κ.Α.Ε 7332.057 Φ64 Δ45 -(ΑΔΑ: 9ΧΚΥΩ6Μ-ΤΓΔ.-ΕΑΔ : 1374 Φ64 Δ45) ΑΑΥ Α01374 αρ.πρωτ. 270499-28/09/2023 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164157) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [RRF], το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU Αποφάσεις ΑΔΑ 9ΡΨ4Η-ΟΗΘ  και ΑΔΑ:ΡΖ69Η-ΡΞΕ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

20. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

21. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριανταπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (535.483,90 €).– [2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης]

22. Δημοσιεύσεις:

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 23/11/2023

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

1.α) Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.
1.β) Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 203853, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
2. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityofathens.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Γ.  Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4412/2016.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης.

23. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές Πληροφορίες

 • Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, ποσοστού ≈ 0,1% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, (χωρίς Φ.Π.Α.) εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την καλή λειτουργία όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) ετών που θα καλύπτει όλες τις πιθανές βλάβες των η/μ και των παρελκομένων αυτών χωρίς κανένα περιορισμό ή εξαίρεση, για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των πεντακοσίων τριανταπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (535.483,90€)

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 755/06.11.2023 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων(ΑΔΑ: 66ΕΘΩ6Μ-7ΘΛ)