ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη  των  επειγουσών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και  των  Δημοσυντήρητων Φορέων του (ΔΒΑ & ΟΠΑΝΔΑ

στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, στο μέτρο που είναι τελείως απαραίτητο για την  «Ανάδειξη Χορηγητών – Προμηθευτών υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων και των δημοσυντήρητων φορέων του (ΔΒΑ και ΟΠΑΝΔΑ)», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #229.183,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (184.825,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24%)

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1937/05.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΗ31Ω6Μ-Ζ3Γ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32Α (παρ.1β) του Ν.4412/2016, για την  «Ανάδειξη Χορηγητών – Προμηθευτών υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων και των δημοσυντήρητων φορέων του (ΔΒΑ και ΟΠΑΝΔΑ)», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #229.183,00€#  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (184.825,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24%), με προσκεκλημένο οικονομικό φορέα.

Οι προσφορές υποβάλλονται έως και τις 7-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσης σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα (Δ.Β.Α. και ΟΠΑΝΔΑ)

Ο προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 184.825,00€ πλέον 44.358,00€ ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 229.183,00€ και θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων για τα ποσά που αναλογούν σε κάθε Υπηρεσία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Δήμου Αθηναίων και των δημοσυντήρητων φορέων.

KΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6643.001

Φ 10 Δ5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

35.960,00€

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6643.001

Φ 15 Δ 21

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

10.416,00 €

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

6643.001

Φ 15 Δ 85

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

2.728,00 €

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

6643.004

Φ 15 Δ23

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

120.156,00 €

ΟΠΑΝΔΑ

6643.001

Φ 10 Δ 12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

19.840,00 €

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ – ΔΒΑ

6643.001

Φ 10 Δ10

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

40.083,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

229.183,00€

Αναλυτικά, τα ποσά που αναλογούν σε κάθε διεύθυνση και θα βαρύνουν στους κωδικούς εξόδων για τα έτη 2022 και 2023 έχουν ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.000,00€ 15.000,00€ 29.000,00€ 6.960,00€

35.960,00€

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4.200,00€ 4.200,00€ 8.400,00€   2.016,00€

10.416,00€

ΔΗΜ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ

1.100,00€ 1.100,00€ 2.200,00€ 528,00€

2.728,00€

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 46.900,00€  50.000,00€ 96.900,00€ 23.256,00€

120.156,00€

Δ.Β.Α.

21.375,00€ 10.950,00€ 32.325,00€ 7.758,00€

40.083,00€

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

8.000,00€ 8.000,00€ 16.000,00€ 3.840,00€

19.840,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

184.825,00€

 44.358,00€

229.183,00€

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που εκφράζεται ως σταθερό ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφωμένης Μέσης Λιανικής Τιμής (Μ.Λ.Τ.) πώλησης ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Διεύθυνση Παρατηρητήριου Τιμών και Τιμοληψιών –  Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων για την Περιφέρεια Αττικής (www.fuelprices.gr).

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της ως άνω Πρόσκλησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Για τον Δήμο Αθηναίων:
  Δ/νση Μηχανολογικού
  Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Πληροφορίες: Αλέξανδρος Βαρθαλίτης
  τηλ. 210 3422416
  email: [email protected]
 2. Για το ΔΒΑ:
  Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης
  Τμήμα Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών
  Πληροφορίες: Στ. Γεωργοπούλου
  τηλ. 210 5102414
  email: [email protected]
 3. Για τον ΟΠΑΝΔΑ
  Πληροφορίες: Ελένη Συμεωνίδου
  τηλ. 210 5284847
  email: [email protected]
 4. Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διαδικασίας
  Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
  Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
  email: [email protected]
  Πληροφορίες: Ελένη Νόνα
  τηλ. 213 2082910
  email: [email protected]
  Αθανάσιος Καρακατσάνης
  τηλ 213 2082959
  email: [email protected]