03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:17

02/01/2023 – 31/01/2023: Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος τύπου Εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την Ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών για τη «Προμήθεια γάλακτος (τύπου Εβαπορέ), 410 gr, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων (Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ΟΠΑΝΔΑ, ΚΥΑΔΑ)»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 5.442.316,10€ άνευ Φ.Π.Α. 13%  (προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 6.149.817,20€)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  συμπ/νου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 6.911.500,70€ άνευ Φ.Π.Α. 13%  (προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 7.809.995,79€).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, επί της τιμής του άρθρου του ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180683

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02-01-2023 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-01-2023 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).

Για τον Δήμο Αθηναίων

  • Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).
  • Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης του είδους, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης

Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.)

  • Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).
  • Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης του είδους, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)

  • Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).
  • Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης του είδους, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες,αρχομένης όχι νωρίτερα από 01/01/2024.

Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

  • Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).
  • Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης του είδους, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Ο μειοδότης που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο και έκαστο  Νομικό Πρόσωπο, για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία θα καλύπτει το ποσοστό το 2% της εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων του άρθρου του ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι ποσού 108.846,32 € (εκατόν οχτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 363138/27-12-2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27-12-2022

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΧΤΥΠΟΣ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.