31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 05:16

01/09/2020 – 25/09/2020: Αποστολή με φακέλους αλληλογραφίας ειδοποιητηρίων κλήσεων σε οφειλέτες, προερχόμενες από βεβαιωμένες στο ταμείο του Δήμου παραβάσεις Κ.Ο.Κ. της δ/νσης δημοτικής αστυνομίας του δήμου Αθηναίων και της ΕΛ.ΑΣ

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.», για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των 381.920,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (308.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 24%),  με ταξινόμηση κατά CPV: 64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 96265 
 
  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:          01/09/2020 και ώρα  08:00π.μ.
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   25/09/2020 και ώρα   12:00μ.μ.
 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).
 
Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης αυτής ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της  εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 189796/26.08.2020 Διακήρυξης. 
 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6221.001 Φ.00  «Ταχυδρομικά τέλη» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020-2021-2022-2023. 
 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης.
 
Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: [email protected].
 
Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26.08.2020
 
Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).