Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσεισυνοπτικό διαγωνισμό για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC)για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων διάρκειας έως τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (59.250€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.000€), με ταξινόμηση στο CPV:24955000-3 Χημικές Τουαλέτες. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ζητηθέντων ποσοτήτων, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 ενώπιον τηςορισμένης με την υπ’ αριθμ. 693/17-5-2021(ΑΔΑ: ΩΣΑ8Ω6Μ-0ΛΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και  Διενέργειας του  Διαγωνισμού, στις 10 Ιουνίου , ημέραΠέμπτη,  ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 12 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 12.30

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεταιαπό την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως τριακοσίων (300) ημερών, ήτοι 10 μήνες.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κος Παπαδημητρίου Πρ. e-mail:[email protected] τηλ: 213 2082910 και επί των τεχνικών προδιαγραφώναπό το Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κ.Τσιμπλιάρης, e-mail: [email protected] τηλ: 210 3421776, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr και β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.