Τμηματάρχης: Ζιούβα Ελπίδα
Τηλέφωνα: 210 5277624 (Τμηματάρχης), 210 5277621-3, 210 5277646 (Δημοτικό Συμβούλιο)
Τηλέφωνα: 210 5277621-3, 210 5277646 (Εκτελεστική Επιτροπή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης)
E-mail: [email protected]

 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα Υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών του Προέδρου.
 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς υλοποίηση.
 • Διαβιβάζει στις οικείες επιτροπές του Σώματος τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο προς μελέτη και παρακολουθεί αυτά για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται και των επ’ αυτών εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών.
 • Μεριμνά για την εκτέλεση κάθε εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως απορρέει από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Υποστηρίζει γραμματειακά τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
 • Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε.Δ.
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται.

πληροφορίες