Τμηματάρχης: Καλαμπόκη Ισμήνη
Τηλέφωνο: 210 5277564
E-mail: [email protected]

  • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τις Δημοτικές Παρατάξεις που έχουν εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
  • Παρέχει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αιρετών, μετά από απόφαση Δημάρχου.
  • Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των.
  • Διαχειρίζεται τις αιτήσεις των πάσης φύσεων αδειών των εργαζομένων στη Δ/νση και εκδίδει το ημερήσιο παρουσιολόγιο.
  • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών και αργιών συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
  • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
  • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
  • Έχει την ευθύνη του συντονισμού φορέων, δημοτών, επαγγελματιών, ομάδων δράσης κ.α. που λαμβάνουν μέρος ή είναι μέλη συμμετοχικών διαδικασιών συλλογικών οργάνων.
  • Μεριμνά για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις συνεδριάσεις και τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων  των οργάνων.
  • Συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων αυτών και τα προωθεί στα αρμόδια προς ενέργειες όργανα.

πληροφορίες