• Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου, σε σχέση με το νομοθετικό τους πλαίσιο .
  • Αρχειοθετεί τα καταστατικά, τους Νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους, τις αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων τους καθώς και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που τα αφορά.
  • Συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής και επίκαιρη πληροφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Διοίκησης.