/

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Διευθύντρια: Γλένη Όλγα
Τηλέφωνο: 210 5277517
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, τα στοιχεία και τις δραστηριότητες του συνόλου των οργανικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου και των προτάσεων που υποβάλλει για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα έχει την ευθύνη διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων των οποίων λαμβάνει γνώση και οφείλει εν γένει να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας. Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των οργανικών μονάδων του Δήμου συνεργάζονται άμεσα και παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Οι εκθέσεις της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλονται αρμοδίως στα όργανα διοίκησης του Δήμου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Καταγραφής, Αναθεώρησης και Ελέγχου Τήρησης Διαδικασιών
β. Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών
γ. Τμήμα Επικοινωνίας και Διαφάνειας

α. Τμήμα Καταγραφής, Αναθεώρησης και Ελέγχου Τήρησης Διαδικασιών
Τμηματάρχης: Μαρούλη Ρεγγίνα
Τηλέφωνο: 213 2082577
E-mail: [email protected]

 • Προτείνει μέτρα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου σύμφωνα με τα αποδεκτά εθνικά ή και διεθνή πρότυπα ποιότητας.
 • Καταγράφει ψηφιακά τις ροές διαδικασιών λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων, τις πιστοποιεί για την ορθότητά τους και βάσει αυτών προχωρεί σε ελέγχους λειτουργίας και απόδοσης των Υπηρεσιών. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και επικαιροποίηση του σχετικού ψηφιακού αρχείου ροών διαδικασιών και συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων για την ενσωμάτωση αλλαγών και νέων ρυθμίσεων.
 • Προτείνει κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την εισαγωγή εργαλείων ελέγχου και μετρήσεων της ολικής ποιότητας, με σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου. Όπου απαιτείται, συνεργάζεται με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, για την προετοιμασία και εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.), με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου όταν είναι αναγκαίο.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαμορφώνει, όταν είναι αναγκαίο, και εισηγείται περιοδικούς στόχους αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, όταν είναι αναγκαίο, τα οποία αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων. Παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
 • Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, όπου είναι απαραίτητο.
 • Έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και για όσο αυτό τελεί εν ισχύ, για την επιτυχή υλοποίηση του οποίου συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου.
 • Εκτελεί πιθανό επανασχεδιασμό βάσει των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στα όργανα διοίκησης του Δήμου, ενσωματώνοντας τις τυχόν βελτιωτικές παρατηρήσεις.

β. Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Τμηματάρχης: Γλάρου Ιωάννα
Τηλέφωνο: 210 5277505
E-mail: [email protected]

 • Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωσή τους.
 • Φροντίζει για την αξιοπιστία και ακεραιότητα των υποβαλλόμενων χρηματοοικονομικών λογιστικών, στατιστικών και άλλων στοιχείων.
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των λειτουργιών των Υπηρεσιών προς τους σχετικούς νόμους και τις διατάξεις.
 • Φροντίζει για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών των Υπηρεσιών του Δήμου.

γ. Τμήμα Επικοινωνίας και Διαφάνειας
Τμηματάρχης: Τζάννε Αναστασία
Τηλέφωνο: 210 5277515
E-mail:  [email protected]

 • Επιμελείται την αλληλογραφία με το Κοινοβούλιο, επικοινωνεί, συνεργάζεται και αλληλογραφεί με όλες τις ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και Ελεγκτικές Δομές, αναλύοντας και διερευνώντας κάθε προκύπτον θέμα, για την εξασφάλιση πλήρως τεκμηριωμένων απαντήσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη του συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου και της συγκέντρωσης των στοιχείων, όπου και όταν αυτό απαιτείται, για την εξασφάλιση ολοκληρωμένων απαντήσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
 • Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζει τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 • Ελέγχει την ορθότητα και συνεχή επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους δημότες, μέσα από τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που χρησιμοποιεί ο Δήμος, που αφορούν τη δομή, την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στους δημότες.
 • Ελέγχει την εξασφάλιση της δυνατότητας έγκαιρης ενημέρωσης από κάθε ενδιαφερόμενο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με προκηρύξεις εκτέλεσης έργων, προμήθειες του Δήμου υλικών και παροχής υπηρεσιών.
 • Τηρεί και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση των υπηρεσιών αναφορικά με την ποιότητα και το χρόνο ανταπόκρισής τους, το βαθμό και τη συχνότητα εμπλοκής τους και την εναρμόνισή τους με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277517 [email protected]